FAQ Aktieboken


Här kommer svar på frågor som ställts om och omkring programmet Aktieboken:


Vi har problem att skriva ut. Vad är problemet?

Svar: Titta först på tidigare frågor. Det kan vara problem med skrivarnamnet. Vid en uppdatering av Windows till version 10 har det dykt upp andra problem i vissa datorer. Det innebär att Aktieboken slocknar när man försöker skriva ut. Det finns en lösning men då måste ni kontakta oss för en uppdatering.


Vi ska göra återköp av aktier. Hur gör vi?

Svar: Från version 14.0 så finns den funktionen. I användarhandledningen finns en instruktion hur man gör.


Är Aktieboken klar för Windows 10?

Svar: Från version 10.0 så är den klar.


Fråga i repris. Vi försöker skriva ut en rapport från programmet men det går inte och vi får felmeddelande. Vad är det för fel?

Svar: En fel som är möjligt är att skrivarnamnet inklusive sökväg är för långt. Detta gäller speciellt nätverksskrivare. Skrivarnamnet får inte vara mer än 30 tecken inklusive mellanslag. Prova alltså att högerklicka på skrivaren, välj egenskaper och ändra namnet till något kortare. En mindre trolig möjlighet är att skrivaren faktiskt inte är kompatibel med databasen. Det har funnits problem med vissa moderna HP Office skrivare. Försök i så fall att installera en generell drivrutin för PCL eller PS.


Vi försöker göra en delning av ett aktiebrev men aktienummren blir fel. Vad är fel?

Svar: När man gör en delning av ett aktiebrev är proceduren: Välj först aktiebrev. Tryck på delning av aktiebrev. Ändra antalet aktier som ska finnas kvar i det gamla aktiebrevet. OBS. Ändra bara i det gamla aktiebrevet annars blir det fel. Kolla noga innan Du trycker på OK.


Vi försöker göra en säkerhetskopiering av samtliga företag men det går inte. Vad är det för fel?

Svar: Sannolikt har ni en ny dator med 64 bits. Det zip-program som ingått i Aktieboken klarade bara 32 bits. Från version 11.0 är det problemet löst.


Är Aktieboken klar för Windows 8?

Svar: Från version 10.0 så är den klar.


Vi försöker skriva ut en rapport från programmet men det går inte. Vad är det för fel?

Svar: En fel som har förekommit är att skrivarnamnet inklusive sökväg är för långt. Detta gäller speciellt nätverksskrivare. Skrivarnamnet får inte vara mer än 30 tecken inklusive mellanslag. Korta ner skrivarnamnet så bör det lösa sig.


Vi har installerat aktieboken på en ny dator och det går inte att starta programmet. Vad göra?

Svar: Det finns olika anledningar till att programmet inte startar. Det vanligate är att det finns *.net eller *.lck-filer kvar på datorn efter en ofrivillig avstängning av datorn här dessa filer blivit kvar. Lösningen är att söka efter dessa filer och radera dem. På en ny dator kan inte detta vara orsaken. En förklaring vi hört om men inte lyckats upprepa är att Windows vista eller 7 vill starta programmet i administatörsläge. Prova det.


Vi har gjort en utdelning och beräknat den men det blir fel. Alla aktieägare får dubbla utdelningar. Vad gör vi för fel?

Svar: Det troligaste är att ni registrerat och beräknat en utdelning och sedan ändrat avstämningsdagen och därefter gjort en ny beräkning. Om avstämningsdagen ska ändras efter att en beräkning har gjorts måste hela utdelningen raderas annars blir det en helt ny utdelning vid ett nytt datum.


Vi har skaffat väldigt stora skärmar. Varje gång man startar programmet och medan man använder det så maximeras det hela tiden. Går det att göra något åt det?

Svar: De flesta tycker att det är bra att det maximerar men utvecklingen med stora skärmar kanske förändrar det. Om ni inte vill att programmet ska maximeras så uppdatera till version 10.


Antalet aktier som står under bolagsuppgifter stämmer inte med det antal som uppges i röstlängden. Var beror det på?

Svar: Den troligaste förklaringen är att om ni har olika aktieslag t ex A- och B-aktier så har ni glömt att skriva in det på något aktiebrev. En annan förklaring kan var att något aktiebrev saknar ägare. Skriv ut en aktuell aktiebok i aktiebrevsordning och kolla.


Aktieboken går inte att starta utan jag får ett felmeddelande: "... the BDE is busy". Vad ska jag göra.

Svar: Programmet har förmodligen avlutats plötsligt genom att programmet var igång när datorn stoppade eller liknande. Leta efter filerna PARADOX.LCK, PDOXUSRS.LCK och PDOXUSRS.NET (enklast *.lck och *.net) i datorn när Aktieboken är avslutad och radera de filerna.


Jag ser inte alla delar av programmet, vissa rutor och knappar syns inte. Var beror det på?

Svar: Ni har förmodligen för liten upplösning på skärmen. 800x600 var vanligt förr och då får det inte plats så mycket. Aktieboken är gjord för minst 1024X768.


I rapporter så blir å, ä och ö inte riktiga. Vad kan det vara för fel?

Svar: Av någon anledning har det blivit fel vid installationen. Gå till kontrollpanelen och dubbelklicka på BDE Administrator. Välj Configuration/Drivers/Native/PARADOX och kontrollera under LANGDRIVER att det står Paradox 'Swedfin'. Om det inte gör det markera och välj Paradox 'swedfin'. Gå därefter till Configuration/System/INIT och kontrollera under LANGDRIVER att det står Paradox 'Swedfin' även där. Om det inte gör det markera och välj Paradox 'swedfin' även där. Stäng och spara.


Måste man ha tillstånd av Datainspektionen för att använda programmet?

Svar: Vi har rådgjort med Datainspektionen och det behövs inget tillstånd eller anmälan eftersom det är reglerat i Aktiebolagslagen att registret ska finnas. I programmet står att man ska informera de som finns i registret att de finns där. Vi frågade Datainspektionen också om detta. Svaret var att det är väl lämpligt men är inget krav. När det gäller användning av personnummer då? Det är helt tillåtet ochså om syfter är motiverat. Finns det ingen begränsning? Registret bör inte användas för något annat ändamål en det ursprungliga.


Hur flyttar man programmet till en annan dator om någon har slutat?

Svar: Installera först Aktieboken i den nya datorn. Det är viktigt att samma programversion installeras som i den gamla datorn. Skapa de företag ni använder med samma namn som i den gamla datorn. När Aktieboken är avstängd kopieras Ftg1, Ftg 2 osv och flytta de till den nya datorn. Omprogramet inte är stängt kommer ni att få felmeddelanden som beror på att *.lck filwer fanns i det överflyttade företaget. Ta bort dessa. Avinstallera programmet i gamla datorn när allt är klart genom att gå till Aktieboken/Setup/ Remove Program, om ni inte köper en licens så att ni kan ha programmet i två datorer.


När jag skriver ut Användarhandledningen så blir sidbrytningen lite konstig. Vad gör jag?

Svar: Beroende på vilken skrivare man använder så kan sidbrytningen ändras. Prova istället att skriva ut från Instrukt.pdf som finns på CD-skivan så går det kanske bättre.


I programmet måste man ha aktiebrev istället för att bara registrera antalet aktier per aktieägare. Varför är det så?

Svar: Enligt aktiebolagslagen finns det två olika system för förande av aktiebok. Det ena är avsett för bolag i vars aktier det sker handel och det andra systemet är för övriga bolag. De bolag som vill att handel skall enkelt skall kunna ske i deras aktier intar i sin bolagsordning ett s k avstämningsförbehåll och blir därigenom ett s k avstämningsbolag med de regler som följer av detta. För avstämningsbolag handhar VPC förandet av aktieboken. För övriga bolag som ibland kallas för kupongbolag ansvarar styrelsen för förandet av aktieboken.

Vanliga bolag (kupongbolag)

Styrelsen i ett aktiebolag skall föra ett register - aktiebok över bolagets samtliga aktier och aktieägare. Aktierna upptas i aktieboken i nummerföljd med uppgift om aktieägares namn, postadress samt yrke eller titel. Av praktiska skäl samlas flera aktier i ett och samma aktiebrev. Ett aktiebrev som motsvaras av 100 aktier skall motsvaras av 100 nummer. Finns aktier av olika slag/serier, skall av aktieboken framgå till vilket slag varje aktie hör. Ett och samma aktiebrev får inte omfatta aktier av olika slag, exempelvis med olika röstetal.

När någon för styrelsen i bolaget visar utfärdat aktiebrev och styrker sitt förvärv, skall införande av aktieägaren ske i aktieboken. När aktieägare eller annan person anmäler annan förändring i förhållande till vad som står i aktieboken, skall anteckning om förändringen ske. Noteringarna i aktieboken skall ske genast och med angivande av dagen för införandet.

Avstämningsbolag

Aktiebolag kan i sin bolagsordning ta in ett s k avstämningsförbehåll. Detta innebär att bolaget skall följa vissa regler vad gäller aktiebok, bolagsstämma, utdelning m m. För dessa bolag utfärdas inga aktiebrev utan aktieägaren skaffar sig ett VP-konto hos ett kontoförande institut. Vanligen en bank eller en fondkommissionär. På detta konto registreras sedan personens samtliga aktier i alla bolag som har ett avstämningsförbehåll i sin bolagsordning. Detta aktiebrevslösa system utnyttjas av många bolag i vars aktier det förs handel.